Prisar 2018-2019

Prisar 2018-2019

 

Prisar på linjene

Du går inn på priskalkulatoren som du finn på den aktuelle linjaFolkehøgskolene.  Der ligg alle valmuligheiter inne, og du får ein korrekt pris der alt er inkludert.

Prisen er ulik på linjene fordi dei har forskjellige turar og krav til utstyr. På enkelte linjer er det ein  frivillig utanlandstur, du kan oppgradere rommet, velje spesielle valfag m.m.

Inkludert i prisen

 • Påmeldingsgebyr på kr 2.300,- (Blir ikkje betalt tilbake om du seier opp plassen din.)
 • Undervisning
 • Studieturar på linja: Sjå kvar enkelt linje!
 • Mat – gjeld også alle turar – og rom på skulen
 • Internett
 • Vaskemaskin
 • Reiseforsikring
 • Treningsstudio

OBS: Ikkje alle folkehøgskular inkluderer så mange ting i prisen! Sjekk dette dersom du vil samanlikne pris og innhald.

Avhengig av linje og valgfag

 • Linjeprisen varierer på grunn av ulike studieturar og litt ulikt utstyr på linja.
 • Valfaga vil koste frå kr 0 kr til kr 600 kr ekstra (du veljer 2 valgfag). Dei fleste valfaga er gratis. Du betaler for materialar og råvarer, og der du får spesielle sertifikat, må du betale for det.

Ikkje inkludert

 • For dei fleste linjene: Frivillig tur til Sri Lanka.
 • Enkeltromtillegg
 • Tillegg for privat bad på rommet

Viktig: Det kan oppstå endring i planane og prisane for utanlandsturane av grunnar som er vanskeleg å kontrollere. Slike årsaker kan vere valutaendring, lokale forhold på reisemålet, og det kan vere at gruppa som reiser blir mindre enn forventa. Vaksiner er ikkje inkludert i prisen. Alle er sjølve ansvarlege for å ta dei vaksiner som trengs. Om nødvendig må du kontakte din fastlege. Skulen har ikkje fagkunnskap om helsespørsmål.

Statens Lånekasse

Statens Lånekasse yter stipend og lån. Satsar for 2019-2020 vil kome på Lånekassa si heimeside og i priskalulatoren på kvar enkelt linjeside på Folkehogskolene.

Du kan du lese meir om prisar generelt på www.folkehøgskole.no.

Statens Lånekasse finn du her. Her kan du også følgje med på dei nye satsane når dei blir lagt ut.

Påmeldingsgebyr/ innmeldingspengar

Du betaler eit påmeldingsgebyr på kr 2 300 når du tek imot skuleplassen ved Sunnfjord Folkehøgskule. Desse pengene får du ikkje tilbake om du seinare skulle bestemme deg for å trekke deg frå skuleplassen. Denne regelen gjeld for alle folkehøgskulane. Beløpet er inkudert i totalbeløpet du får opp i priskalkulatoren.

Betalingsplan

Du får ein betalingsplan saman med annan informasjon i juni. Det blir månadlege innbetalingar, der første forfall er 15. august.

Forsikring

Alle våre elevar får reiseforsikring inkludert i prisen. Dersom det er behov for dekning av ekstreme aktivitetar, så må du betale slik forsikring sjølv.

Skulen har ikkje ansvar for å forsikre dine personlege eigendelar på skulen. Vi tilrår at du har innbuforsikring. Sjekk om familien har slik forsikring.

Heimebuar

Elevar som vel å bu heime finn prisen ved å ta ordinær linjepris minus kr 36 350, – Ein får ikkje bortebuarstipendet hos Statens Lånekasse dersom ein bur heime. Avstand til heimen betyr ingen ting for utbetaling av stipend. Vi prioriterer internatbuande elevar ved opptak.

Fellesutgifter

Inkludert er fellesturar, utstyr til seminar, kulturarrangement, valfag, kopiering, songbok, transport, ekskursjonar, informasjon, tilgang til vaskeri, utstyr til fritidsaktivitetar, musikal, internett, samlingar i samband med opning og avslutting av skuleåret, fjorårstreff året etter at du sluttar m.m.

Linjepris og studieturar

Linjepris dekkar aktivitetar og materiell,  og for nokre linjer er studietur inkudert. Utstyr og opplevingar som ein har felles på linja er inkludert. OBS: Dei fleste linjene har ein frivillig studietur, sjå lista lenger oppe.

Turane blir spesialplanlagt for å dekke målsetninga med linja. Turane er ein viktig del av undervisninga på linja, og elevane kan ikkje velje ein annan tur.

Studietur halvårskurs

Ta kontakt for prisar for halvårskurs. Studieturen som linja har i semesteret inngår i opplegget og i prisen.

Dersom du sluttar

Den som sluttar etter å ha begynt på skulen, må betale for seks veker etter oppseiingsdatoen. Dette gjeld for alle folkehøgskulane.

Spesielle behov for tilpassa mat

Dersom du treng spesialtilpassa mat på grunn av matallergi, så må du betaler eit tillegg for det som blir avtala med skulen.

Dersom du treng halalkjøt, så må du også betale ekstra for det.

I tillegg fins det andre ulike stipend og legat ein kan søke. Vi har tatt med dei viktigaste under sida:

Til toppen